Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Capasearch, med organisationsnr 559159-1705 (nedan kallad Bolaget) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter som befintlig eller potentiell kund, befintlig eller potentiell kandidat eller referensperson hos Bolaget, samt vilka rättigheter du har kopplat till detta.

2. Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.  

Kontakt:
Capasearch
Oxtorgsgatan 4
111 57 Stockholm
e-post: info@capasearch.se

3. Policy för befintliga och potentiella kunder

3.1 Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter och ändamålen för behandling av dessa

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av kontaktperson hos potentiell och befintlig kund gällande Bolagets tjänster och marknadsaktiviteter samlar Bolaget in dina personuppgifter. Dessa samlas in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Bolagets system. Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på Bolagets berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer.

Bolaget har som rutin att varje medarbetare som via personligt möte, telefonsamtal eller sociala medier har inlett kontakt med dig ska följa upp med ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Integritetspolicy. Dina personuppgifter sparas i Bolagets system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos Bolaget.

3.2 Överföring av personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Bolaget

De personuppgifter som Bolaget behandlar om dig som kontaktperson hos befintlig och potentiell kund kan komma att överföras till bolag inom samma koncern som Bolaget.

3.3 Vilka av dina personuppgifter som kan komma att behandlas

De personuppgifter som Bolaget kan komma att samla in och behandla för ovan nämnda ändamål om dig som kontaktperson hos befintlig eller potentiell kund är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
 • Uppgift om tidigare arbetsgivare (i det fall du varit kund tidigare)
 • Korrespondens mellan dig och Bolaget
 • Innehåll i tidigare genomförda affärer med Bolaget
 • IP-adress och webbläsarinställningar

4. Policy för befintliga och potentiella kandidater

4.1 Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter och ändamålen för behandling av dessa
4.1.1 Potentiella kandidater

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar Bolaget in dina personuppgifter. Dessa samlas in via interna nätverk eller från tredje part (såsom offentliga register eller sociala medier) och lagras i Bolagets system.

Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på Bolagets berättigade intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad Bolaget bedömer vara relevanta rekryteringsprocesser. Behandlingen bedöms inte bara ligga i Bolagets intresse utan även i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetens- och personanpassade.

Dina personuppgifter som potentiell kandidat lagras i Bolagets system under en begränsad tid, dock längst under ett år såvida du inte samtycker till vidare behandling.

Bolaget har som rutin att varje medarbetare som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal, då kontakten leder till ömsesidig önskan om en fortsatt dialog, ska följa upp med ett e-postmeddelande som hänvisar till Bolagets rekryteringssystem. I detta system inhämtas samtycke till behandling av personuppgifter i syfte att kunna förmedla framtida karriärmöjligheter till dig. I och med detta samtycke från dig är du att betrakta som befintlig kandidat.

4.1.2 Befintliga kandidater

I syfte att bibehålla en god relation med dig i egenskap av befintlig kandidat och att kunna kontakta dig gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation behandlar Bolaget dina personuppgifter. Dessa samlas in direkt från dig (t. ex via en intresseanmälning via vår hemsida) alternativt via interna nätverk eller från tredje part (såsom offentliga register eller sociala medier) och lagras i Bolagets system. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter som befintlig kandidat är ditt samtycke. Genom att samtycka till Bolagets behandling av dina personuppgifter godkänner du att Bolaget sparar dina personuppgifter i syfte att kunna ge dig som befintlig kandidat framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst som befintlig kandidat skicka ett e-postmeddelande till Bolaget för att återkalla ditt samtycke.

4.2 Överföring av personuppgifter till Bolagets kunder

De personuppgifter som Bolaget behandlar om dig som befintlig eller potentiell kandidat kan komma att överföras till Bolagets kunder under en rekryteringsprocess.

4.3 Vilka av dina personuppgifter som kan komma att behandlas

De personuppgifter som Bolaget kan komma att samla in och behandla om dig som befintlig eller potentiell kandidat för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
 • Uppgifter som lagts upp i sociala media (t. ex. LinkedIn) och som bedöms vara relevanta för att bedöma dina yrkeskvalifikationer
 • Kön
 • Födelseår
 • Korrespondens mellan dig och Bolaget
 • Intervjuanteckningar
 • Lämnade referenser
 • Testresultat (personlighetstest och färdighetstest)
 • IP-adress och webbläsarinställningar
 • URL:er

Bolaget kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (såsom exempelvis uppgift om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning). Bolaget uppmanar därför samtliga kandidater att inte lämna personuppgifter som saknar relevans för rekrytering.

5. Policy för referenspersoner

5.1 Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter och ändamålen för  behandlingen av dessa

I syfte att kunna göra en så väl genomförd rekrytering som möjligt samlar Bolaget in dina personuppgifter som referensperson i samband med att en kandidat har uppgett dig som detta i en rekrytering. Behandlingen av dina personuppgifter stödjer sig på Bolagets berättigade intresse av att kunna genomföra kvalitativa rekryteringar innehållande alla delar för komplett validering en kandidats kompetens.  Bolaget har som rutin att i samband med den första kontakten med dig som referensperson skicka ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Integritetspolicy.  Samtliga referenser sammanfattas skriftligen och lagras därefter upp till två år för att Bolaget ska kunna ta tillvara sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist.

5.2 Överföring av personuppgifter till Bolagets kunder

De personuppgifter som Bolaget behandlar om dig som referensperson återges muntligen till Bolagets kund i aktuell rekryteringsprocess.

5.3 Vilka av dina personuppgifter som kan komma att behandlas

De personuppgifter som Bolaget kan komma att samla in och behandla om dig som referensperson för ovan nämnda ändamål är:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information om bland annat vilka personuppgifter som finns lagrade hos Bolaget och ändamålen med behandlingen. Du har också rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade.

För det fall du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring har du rätt att avregistrera dig från fortsatta marknadsutskick.

I de fall Bolagets behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. För det fall du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte längre finns någon annan rättslig grund för behandlingen (om ditt skäl för invändning väger tyngre än Bolagets berättigade intresse att behandla dina personuppgifter) har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportalitet) ber vi dig att kontakta oss.

Om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att kontakta oss, lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.